Novoroční dopis od Rinpočhe

Drazí přátelé,

za úsvitu lunárního roku Kovové krysy vám všem spolu s Džecünlou a všemi z Mindrollingu přejeme velmi šťastný Losar.

Tento pozdrav posíláme spolu s modlitbami a přáními, aby každý z vás ve zdraví a štěstí prožil skvělý rok 2020. Avšak kromě naplnění vašich snů a přání, kéž tento rok zejména přinese podstatný pokrok v naplnění vašich aspirací v rozvoji a završení Dharmy. Ať se na všechny bez ustání snáší déšť požehnání a ochrany buddhů a bódhisattvů.

Jako praktikující, byť stále můžeme mít mnoho plánů a tužeb, si musíme neustále připomínat, že nakonec nic nemá reálnější význam a nic není skutečnějším zdrojem útočiště než drahocenná Dharma. Byť můžeme nadále plánovat a mít cíle, je důležité všechny cíle směřovat tak, aby se stávaly oporou Dharmy a přispívaly ke vzniku příznivého spojení (tendrel), díky němuž se naše porozumění a praxe drahocenného učení budou neustále prohlubovat. Kéž tento Nový rok přinese obnovené odhodlání postoupit o kousek dál, učinit dalších pár kroků na cestě k osvícení. Je důležité, abychom se každý rok vynasnažili pokročit o kus dál, aby náš růst nestagnoval. Je bezpodmínečně nutné nikdy neztrácet dětské nadšení a radost na cestě praxe. Kéž díky píli, radosti a smyslu pro humor jsou naše kroky na cestě praxe provázeny lehkostí a pevností až do úplného probuzení.

Spojme na prahu nového roku naše společná přání a modlitby ve prospěch světa, ve kterém dnes žijeme. Kéž světlo učení jasně září do všech směrů a slouží jako útočiště a maják základního dobra. Kéž se rozptýlí překážky v podobě válek a nemocí a kéž se všechny bytosti propojí v laskavosti a moudrosti. Kéž pravda a spravedlnost nejsou jen vznosnými ideály, ale skutečnými principy, podle nichž žijí a které uplatňují ti, kdo jsou u moci. Kéž jsou svoboda a dobro na dosah všem bytostem a kéž se všichni těší harmonii a štěstí. Kéž prostředí a všechny bytosti naleznou rovnováhu a soužití v míru. Ať ve všech směrech zavládne ctnost a dobro.

Spolu s Džecünlou a mnou vám modlitby a přání všeho nejlepšího z Mindrollingu zasílá také Minling Sangjum Kušog, Dungse Rinpočhe, Džecün Rinpočhe a celá Sangha Mindrollingu, která je zde shromážděná.

K.R

cs_CZ